Hà Giang không chỉ có cao nguyên đá tai mèo nhọn hoắt, có hoa tam giác mạch, có núi đôi Cô Tiên, có rượu ngô “trứ danh”

Hà Giang không chỉ có cao nguyên đá tai mèo nhọn hoắt, có hoa tam giác mạch, có núi đôi Cô Tiên, có rượu ngô "trứ danh"

Hà Giang không chỉ có cao nguyên đá tai mèo nhọn hoắt, có hoa tam giác mạch, có núi đôi Cô Tiên, có rượu ngô “trứ danh”

Hà Giang không chỉ có cao nguyên đá tai mèo nhọn hoắt, có hoa tam giác mạch, có núi đôi Cô Tiên, có rượu ngô “trứ danh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *