Từ xa, bạn dễ dàng nhận ra chùa Thiên Mụ bởi tháp Phước Duyên cao chất ngất

Từ xa, bạn dễ dàng nhận ra chùa Thiên Mụ bởi tháp Phước Duyên cao chất ngất

Từ xa, bạn dễ dàng nhận ra chùa Thiên Mụ bởi tháp Phước Duyên cao chất ngất

Từ xa, bạn dễ dàng nhận ra chùa Thiên Mụ bởi tháp Phước Duyên cao chất ngất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *