Hai bên đường là triền cát trắng xóa như cảnh tượng trong giấc mơ nơi thiên đàng vậy

Hai bên đường là triền cát trắng xóa như cảnh tượng trong giấc mơ nơi thiên đàng vậy

Hai bên đường là triền cát trắng xóa như cảnh tượng trong giấc mơ nơi thiên đàng vậy

Hai bên đường là triền cát trắng xóa như cảnh tượng trong giấc mơ nơi thiên đàng vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *