Người ta bảo, đông Hà Nội đẹp và “tình” bởi những chiếc xe chở đầy cúc họa mi

Người ta bảo, đông Hà Nội đẹp và "tình" bởi những chiếc xe chở đầy cúc họa mi

Người ta bảo, đông Hà Nội đẹp và “tình” bởi những chiếc xe chở đầy cúc họa mi

Người ta bảo, đông Hà Nội đẹp và “tình” bởi những chiếc xe chở đầy cúc họa mi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *