Đứng trên đỉnh ngọn núi rồi, bạn mới thấy chặng đường vừa qua vô cùng đáng giá

Đứng trên đỉnh ngọn núi rồi, bạn mới thấy chặng đường vừa qua vô cùng đáng giá

Đứng trên đỉnh ngọn núi rồi, bạn mới thấy chặng đường vừa qua vô cùng đáng giá

Đứng trên đỉnh ngọn núi rồi, bạn mới thấy chặng đường vừa qua vô cùng đáng giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *