Những cây gạo được trồng kín hai bên đường từ rất lâu và đã từng xuất hiện trong bộ phim “Mùa hoa gạo bên sông” nổi tiếng

Những cây gạo được trồng kín hai bên đường từ rất lâu và đã từng xuất hiện trong bộ phim "Mùa hoa gạo bên sông" nổi tiếng

Những cây gạo được trồng kín hai bên đường từ rất lâu và đã từng xuất hiện trong bộ phim “Mùa hoa gạo bên sông” nổi tiếng

Những cây gạo được trồng kín hai bên đường từ rất lâu và đã từng xuất hiện trong bộ phim “Mùa hoa gạo bên sông” nổi tiếng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *