Bản Lác tiêu biểu với những mái nhà sàn san sát, thơm thơm hương lúa, hương rừng, hương rượu quê hương

Bản Lác tiêu biểu với những mái nhà sàn san sát, thơm thơm hương lúa, hương rừng, hương rượu quê hương

Bản Lác tiêu biểu với những mái nhà sàn san sát, thơm thơm hương lúa, hương rừng, hương rượu quê hương

Bản Lác tiêu biểu với những mái nhà sàn san sát, thơm thơm hương lúa, hương rừng, hương rượu quê hương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *