Nếu Miền Trung có Đà Lạt thơ mộng, trữ tình, hiền dịu… thì miền Bắc có Hà Giang, một khi đã đi là chẳng muốn về

Nếu Miền Trung có Đà Lạt thơ mộng, trữ tình, hiền dịu... thì miền Bắc có Hà Giang, một khi đã đi là chẳng muốn về

Nếu Miền Trung có Đà Lạt thơ mộng, trữ tình, hiền dịu… thì miền Bắc có Hà Giang, một khi đã đi là chẳng muốn về

Nếu Miền Trung có Đà Lạt thơ mộng, trữ tình, hiền dịu… thì miền Bắc có Hà Giang, một khi đã đi là chẳng muốn về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *