Như một thói quen, đông về là dân tình lại rủ nhau lên Sapa nghỉ ngơi, thăm thú

Như một thói quen, đông về là dân tình lại rủ nhau lên Sapa nghỉ ngơi, thăm thú

Như một thói quen, đông về là dân tình lại rủ nhau lên Sapa nghỉ ngơi, thăm thú

Như một thói quen, đông về là dân tình lại rủ nhau lên Sapa nghỉ ngơi, thăm thú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *