Những cánh đồng bát ngát, những vạt đồi xanh rì, những con đường làng đẹp như một bức tranh

Những cánh đồng bát ngát, những vạt đồi xanh rì, những con đường làng đẹp như một bức tranh

Những cánh đồng bát ngát, những vạt đồi xanh rì, những con đường làng đẹp như một bức tranh

Những cánh đồng bát ngát, những vạt đồi xanh rì, những con đường làng đẹp như một bức tranh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *