Chả tôm Thanh Hoá làm từ ôm nõn giã nhuyễn, cho ít bột gấc để tạo màu

Chả tôm Thanh Hoá làm từ ôm nõn giã nhuyễn, cho ít bột gấc để tạo màu

Chả tôm Thanh Hoá làm từ ôm nõn giã nhuyễn, cho ít bột gấc để tạo màu

Chả tôm Thanh Hoá làm từ ôm nõn giã nhuyễn, cho ít bột gấc để tạo màu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *