Tháng 3 về là thời khắc của ban nở, sưa phủ trắng trời, sự rạo rực ấy làm sao thiếu phần của cây gạo bung đỏ đầu làng

Tháng 3 về là thời khắc của ban nở, sưa phủ trắng trời, sự rạo rực ấy làm sao thiếu phần của cây gạo bung đỏ đầu làng

Tháng 3 về là thời khắc của ban nở, sưa phủ trắng trời, sự rạo rực ấy làm sao thiếu phần của cây gạo bung đỏ đầu làng

Tháng 3 về là thời khắc của ban nở, sưa phủ trắng trời, sự rạo rực ấy làm sao thiếu phần của cây gạo bung đỏ đầu làng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *