Nhưng cũng giống như “mi”, hoa cải nhanh tàn, chỉ nở tầm hai tuần lễ

Nhưng cũng giống như "mi", hoa cải nhanh tàn, chỉ nở tầm hai tuần lễ

Nhưng cũng giống như “mi”, hoa cải nhanh tàn, chỉ nở tầm hai tuần lễ

Nhưng cũng giống như “mi”, hoa cải nhanh tàn, chỉ nở tầm hai tuần lễ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *