Nếu vào những ngày có biển mây ở khu vực thung lũng Mường Hoa thì chắc hẳn không ai muốn xuống núi

Nếu vào những ngày có biển mây ở khu vực thung lũng Mường Hoa thì chắc hẳn không ai muốn xuống núi

Nếu vào những ngày có biển mây ở khu vực thung lũng Mường Hoa thì chắc hẳn không ai muốn xuống núi

Nếu vào những ngày có biển mây ở khu vực thung lũng Mường Hoa thì chắc hẳn không ai muốn xuống núi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *