Nếu đến Bà Đen chưa ngắm bình minh thì coi như chưa đặt chân đến

Nếu đến Bà Đen chưa ngắm bình minh thì coi như chưa đặt chân đến

Nếu đến Bà Đen chưa ngắm bình minh thì coi như chưa đặt chân đến

Nếu đến Bà Đen chưa ngắm bình minh thì coi như chưa đặt chân đến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *