Loài hoa ấy nhỏ cánh, chẳng bao giờ cô đơn, lạc lối giữa bầu trời rộng lớn

Loài hoa ấy nhỏ cánh, chẳng bao giờ cô đơn, lạc lối giữa bầu trời rộng lớn

Loài hoa ấy nhỏ cánh, chẳng bao giờ cô đơn, lạc lối giữa bầu trời rộng lớn

Loài hoa ấy nhỏ cánh, chẳng bao giờ cô đơn, lạc lối giữa bầu trời rộng lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *