Trên đèo Ô Quý Hồ, bạn dễ dàng bắt gặp khung cảnh tuyết phủ trắng mọi vật vào mùa đông

Trên đèo Ô Quý Hồ, bạn dễ dàng bắt gặp khung cảnh tuyết phủ trắng mọi vật vào mùa đông

Trên đèo Ô Quý Hồ, bạn dễ dàng bắt gặp khung cảnh tuyết phủ trắng mọi vật vào mùa đông

Trên đèo Ô Quý Hồ, bạn dễ dàng bắt gặp khung cảnh tuyết phủ trắng mọi vật vào mùa đông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *