Nếu đã chán biển thì còn chần chừ gì mà bạn không dắt tay nhau lên Đà Lạt ngay?

Nếu đã chán biển thì còn chần chừ gì mà bạn không dắt tay nhau lên Đà Lạt ngay?

Nếu đã chán biển thì còn chần chừ gì mà bạn không dắt tay nhau lên Đà Lạt ngay?

Nếu đã chán biển thì còn chần chừ gì mà bạn không dắt tay nhau lên Đà Lạt ngay?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *