“B and U farm” là một nông trại thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, cách Mũi Điện khoảng 2km

"B and U farm" là một nông trại thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, cách Mũi Điện khoảng 2km

“B and U farm” là một nông trại thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, cách Mũi Điện khoảng 2km

“B and U farm” là một nông trại thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, cách Mũi Điện khoảng 2km

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *