Đào nở gọi mùa xuân về trên rẻo cao, đào hòa sắc hồng vào màu xanh của núi non, cây cối.

Đào nở gọi mùa xuân về trên rẻo cao, đào hòa sắc hồng vào màu xanh của núi non, cây cối

Đào nở gọi mùa xuân về trên rẻo cao, đào hòa sắc hồng vào màu xanh của núi non, cây cối

Đào nở gọi mùa xuân về trên rẻo cao, đào hòa sắc hồng vào màu xanh của núi non, cây cối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *