Bên trên thác nước cuồn cuộn, dưới chân thác là mặt sông rộng, phẳng như gương

Bên trên thác nước cuồn cuộn, dưới chân thác là mặt sông rộng, phẳng như gương

Bên trên thác nước cuồn cuộn, dưới chân thác là mặt sông rộng, phẳng như gương

Bên trên thác nước cuồn cuộn, dưới chân thác là mặt sông rộng, phẳng như gương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *