Suối nước nóng ở đây có diện tích không lớn, chỉ vừa đủ nhỏ xinh như một bể bơi

Suối nước nóng ở đây có diện tích không lớn, chỉ vừa đủ nhỏ xinh như một bể bơi

Suối nước nóng ở đây có diện tích không lớn, chỉ vừa đủ nhỏ xinh như một bể bơi

Suối nước nóng ở đây có diện tích không lớn, chỉ vừa đủ nhỏ xinh như một bể bơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *