Đứng ở đây phóng tầm mắt có thể nhìn thấy mặt trước là biển, phía sau có núi chập chùng

Đứng ở đây phóng tầm mắt có thể nhìn thấy mặt trước là biển, phía sau có núi chập chùng

Đứng ở đây phóng tầm mắt có thể nhìn thấy mặt trước là biển, phía sau có núi chập chùng

Đứng ở đây phóng tầm mắt có thể nhìn thấy mặt trước là biển, phía sau có núi chập chùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *