Nếu miền Nam có Đà Lạt đi hoài không chán thì miền Bắc có Hà Giang là bốn mùa đi không thấy mỏi

Nếu miền Nam có Đà Lạt đi hoài không chán thì miền Bắc có Hà Giang là bốn mùa đi không thấy mỏi

Nếu miền Nam có Đà Lạt đi hoài không chán thì miền Bắc có Hà Giang là bốn mùa đi không thấy mỏi

Nếu miền Nam có Đà Lạt đi hoài không chán thì miền Bắc có Hà Giang là bốn mùa đi không thấy mỏi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *